Pora rozpoczÄ?Ä? nowÄ? erÄ?!

Dział dotyczący PoP 2, PoP 3D, PoP: Piaski Czasu, PoP: Dusza Wojownika oraz PoP: Dwa Trony

Moderator: English Moderator Team

Post Reply
Farah
Scholar Scribe
Scholar Scribe
Posts: 1
Joined: January 26th, 2005, 3:55 pm
Location: Staro??ytna Persja

Pora rozpoczÄ?Ä? nowÄ? erÄ?!

Post by Farah » January 26th, 2005, 4:09 pm

Nastaje nowa era...
Pasowa??oby siÄ? przygotowaÄ?. Pewnie zapytacie jak.

To proste, ka??dy ma w swoim ??yciu taki prze??om, ??e m??wi sobie - "No, czas co?? zmieniÄ?". Tak powiedzieli sobie r??wnie?? tw??rcy Prince of Persia: Warrior Within i chwa??a im za to.

Z poczÄ?tku bardzo negatywnie podesz??am do tematu WW, prawie nie chcia??am przyjÄ?c do wiadomo??ci mroczniejszego i trochÄ? (miejscowo) gotyckiego klimatu nowej ods??ony KsiÄ?cia. Dodatkowo zniechÄ?ci??a mnie wyjÄ?tkowo pesymistyczna zapowied?? gry w jednym z czasopism. Dlatego pamiÄ?tajcie - nie bierzcie sobie do serca byle jakich s????w pisanych przez byle jakiego go??cia. Gra??am u kuzyna, nam??wi??am go na zakup (piracki ale zawsze) KsiÄ?cia i oboje po prostu padli??my, po dw??ch godzinach ciotka musia??a szukaÄ? kropli do oczu, ma??o brakowa??o, a po kolejnych dw??ch karmili nas prawie przez kropl??wkÄ?. Nie spos??b siÄ? by??o oderwaÄ?, oboje nie mogli??my siÄ? oderwaÄ?. Dopiero po d??u??szej chwili och??oniÄ?cia (gdy cioci uda??o siÄ? nas przekonaÄ?, ??e istnieje jeszcze co?? takiego jak placek z owocami) stwierdzili??my, ??e minuta, w kt??rej odpalili??my WW by??a bodaj??e jednym z najlepszych moment??w naszego ??ycia.

Inny image g????wnego bohatera, inny klimat, inna (lepsza) grafika, d??wiÄ?k na poziomie. Jednego ??al, ale sÄ?dzÄ?, ??e sami siÄ? domy??licie. Mo??e w nastÄ?pnej czÄ???ci naprawiÄ? sw??j b??Ä?d...? Bo je??eli tak, to...

I dobrze, ??e kuzyn ma co?? takiego jak joystick.

Powr??t Farah
Pozdro
Time, alone we bide our time.
Never will we know, if our love is true.
At night, I sleep and dream of you
Only to awake in my empty room...

You give me power, you give me reason
So will you love me - time only knows.
Time only knows...

User avatar
IwaN
Scholar Scribe
Scholar Scribe
Posts: 4
Joined: January 26th, 2005, 11:09 am
Location: Warszawa

Prince of Persia Warrior Within

Post by IwaN » January 27th, 2005, 3:38 pm

"Prince of Persia: Warrior Within", kontynuacja bardzo dobrego "Prince of Persia: Sands of Time" ukaza??a siÄ? po roku pracy zespo??u Ubisoft Montreal (twurc??w miÄ?dzy innymi takich tytu????w jak "Prince of Persia: Sands of Time", oraz serii "Splinter Cell"). Gra opowiada dalsze losy KsiÄ?cia, kt??remu (na nasze szczÄ???cie) nie dane by??o zanaÄ? spokoju po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej czÄ???ci.

OtwierajÄ?c Piaski Czasu, a potem wszystko cofajÄ?c, zmieni?? on niejako bieg historii i przenaczony mu los - ??mierÄ?. Lecz los o nim nie zpomnia??. Przebudzi?? siÄ? wielki i niepokonany potw??r - Dahaka, kt??rego jedynym celem jest znale??Ä? i raz na zawsze wyeliminowaÄ? KsiÄ?cia. Nasz bohater zmuszony jest do wiecznego ukrywania siÄ? i uckieczki przed nieuniknionym losem - ??mierciÄ?. Wko??cu postanawia wybraÄ? sie w niemal samob??jczÄ? misjÄ? - pop??ynÄ?Ä? na WyspÄ? Czasu i ponownie odbyÄ? podr???? do przesz??o??ci zapobiegajÄ?c stworzeniu Piask??w, a tym samym uwalniajÄ?c siÄ? od ciÄ???Ä?cej nad nim "klÄ?twy". Nikt jednak nie wierzy w powodzenie jego dzia??a??, gdy?? w twierdzy na Wyspie urzÄ?duje Cesarzowa Czasu, oraz chordy pos??usznych jej i gotowych na wszystko s??ug - potowr??w, a sama budowla skrywa ponoÄ? najwiÄ?ksze obawy ludzko??ci...

Gra w schemacie podobna jest do swojej poprzedniczki z tÄ? r????nicÄ? i?? walki wystÄ?pujÄ? tu znacznie czÄ???ciej i sÄ? trudniejsze ( w ko??cu mamy do wyboru poziomy trzy trudno??ci: Normalny, ?atwy i Trudny, ale i tak na naj??atwiejszym z nich gra jest wyra??nie trudniejsza od tej z Sands of Time ). Zmeni??y siÄ? te?? scenerie i klimat. To ju?? nie jest "s??odka" i lekka opowie??Ä? rodem z "Ba??ni 1001 nocy", ale mroczna i przygnÄ?biajÄ?ca historia o cz??owieku walczÄ?cym o swoje ??ycie, pragnÄ?cym zmieniÄ? zapisany z g??ry los. NajwiÄ?ksza zmiana zasz??a w??a??nie w aspekcie walki, kt??ra teraz jest niezwykle rozbudowana, widowiskowa i o wiele naturalniejsze ni?? poprzedniej czÄ???ci. Kolejna zmiana zwiÄ?zana z potyczkani ale warta wsponmienia, to rozszerznie arsena??u broni jakimi mo??e pos??ugiwaÄ? sie KsiÄ???e. Mo??e on podnie??Ä? lub zabraÄ? ka??dÄ? z broni posiadanych przez jego przeniwnik??w ( oczywi??cie kÄ???dy orÄ??? ma inne w??a??ciwo??ci typu: szybko??Ä?, obra??enie ). ?Ä?cznie jest oko??o piÄ?dziesiÄ?ciu "zabawek", za pomocÄ? kt??rych mo??emy walczyÄ?, lub poprostu rzuciÄ? we wraoga. Kolejny element to bossowie. SÄ? silni i wymagajÄ?cy, a na og???? r??wnie?? wielcy ( to ju?? nie to co ??miesznie prosty Wezyr z ko??ca Sands of Time ). Pu??apki te?? uleg??y "podrasowaniu" i sÄ? jeszcze bardziej wymy??lne oraz skomplikowane, pojawi??y siÄ? te?? nowe ich rodzaje ( takie jak chocia??by mia??d??Ä?ce bloki skalne, czy te?? pewien rodzaj pi?? je??d??acych po pod??odze ) . GrÄ? zapisujemy teraz tylko przy fontannach ( kt??re niekiedy porozstawiano perfidnie ??adko ) w kt??rych uzupe??niamy ??ycie, a wiec mo??na zapomnieÄ? o leczeniu sie w trakcie walki ( raz ??e fontanny nie sÄ? zlokalizowane w miejscach gdzie potyczki siÄ? odbywajÄ?, a dwa ??e "napojenie" KsiÄ?cia niezale??nie od ilo??ci posiadanego ??ycia trwa tyle samo, czyli d??ugo ). Od strony technicznej nie wiele siÄ? zmieni??o ( grÄ? napÄ?dza ten sam, tyle ??e "podrasowany" engin ). Wszystko wylÄ?da trochÄ? lepiej ( teksturki wy??szej rozdzielczo??ci, kilka nowych efekt??w, takich jak: znikszta??cenie obrazu przez rozgrzane, dziÄ?ki pochodniÄ?, powietrze czy te?? "kurtynÄ? wodnÄ?", oraz "dynamiczne" prerenderowane cienie i filtr dynamicznie zmieniejÄ?cy kolory ca??ej sceny ) , nowo??ciÄ? jest brak ekranu ??adowania pomiÄ?dzy poszczeg??lnymi lokacjami ( ale i tak siÄ? tego nie zauwa??a poniewa?? na og???? ginie siÄ? tu czÄ?sto, a obraz wgrywania jest nawet ??adny :twisted: ). Oprawa d??wiÄ?kowa te?? uleg??a zmianie. Teraz jest to przewa??nie bardziej ostra gitarowa muzyka, albo spokojne melanchlijne pianino. Na ??cia??kÄ? d??wiÄ?kowÄ? gry sk??adajÄ? siÄ? te?? dwa utwory grupy Godsmack : "Straing Out of Line" i "I Stand Alone", kt??re doskonale pasujÄ? do klimatu. Gra jest brutalniejsza ( nie to ??eby jako?? bardzo, bo do "Blood Rayne" KsiÄ?ciu daleko, no ale jak por??wnamy to do Sands of Time i je??li nastÄ?pne przygody naszego bohatera zostanÄ? zrobione przy podobnych za??o??eniach, a chyba mo??na na to liczyÄ?, to bÄ?dzie "ostra jatak" :twisted: ) od poprzedniczki, nie tylko ze wzglÄ?du na tryskajÄ?cÄ? obficie przy naszym ataku krew wrog??w, ale i sposoby ich eliminowania. Mo??liwe sta??o siÄ? odcinanie delikwentom g??owy, przecinanie wzd??u?? i w poprzek ( oczywi??cie co lepsze "akcje" pokazywane sÄ? w zwolnionym tempie z r????nych ciekawych ujÄ?Ä? kamery ), zrzucanie z przepa??ci lub nadziewanie na kolce albo inne pu??apki. Na naszych wrogach te?? podczas walki pojawiajÄ? siÄ?, dobrze widoczne, rany ciÄ?te. Jeszcze powinienem dodaÄ?, ??e w grze czasem padnie z ust KsiÄ?cia jakie?? przekle??stwo ( tak wog??le to zanotowa??em tyko jedno i to na niemal samym poczÄ?tku ) i czÄ?sto bijemy skompo ubrane w opcis??e stroje kobiety :twisted: :twisted: :twisted: ... Filmiki przerywnikowe sÄ? bardzo ??adnie wyrenderowane i jest ich ca??kiem sporo. Gra jest d??u??sza od poprzeniczki ( co prawda kilka razy jete??my zmuszeni do chodzenia po tych samych lokacjach, ale na og???? w innym czasie, przez co miejsca te niekiedy diametralnie siÄ? od siebie r????niÄ? ), posiada kilka sekret??w ( unikalnych i cikewych broni oraz rysunk??w koncepcyjnych ze szkicami zar??wno postaci wystÄ?pujÄ?cych w grze jak i lokacji ) do odkrycia oraz alternatywne zako??czenie.

Og??lnie uwa??am, ??e Prince of Persia: Warrior Within jest produktem udanym, mo??e nie genialnym ale na pewno bardzo dobrym. Z niecierpliow??ciÄ? czekam na kontynuacjÄ? bo jak mo??na wnioskowaÄ? po zako??czeniu takowa poswtanie, a dobre wyniki sprzedarzy tytu??u tylko to potwierdzajÄ?.

Image

Pozdrawiam i cieszÄ? siÄ?, ??e forum znowu dzia??a.

IwaN
"What we see now is like a dim image in a mirror... then we shall see face to face..."

User avatar
Dr_Bakier
Beylerbey
Beylerbey
Posts: 60
Joined: May 19th, 2003, 11:45 am
Location: Warszawa
Contact:

Post by Dr_Bakier » February 17th, 2005, 10:43 am

To ja mo??e dodam co?? od siebie;) Skok graficzny nie jest zauwa??alny. Owszem, w kilku miejscach widaÄ? ??e silnik Jade podrasowano dodajÄ?c ciekawe efekty ??wietlne rodem ze Splinter Cella (w ko??cu to te?? gra z UbiSoft). Silnik po prostu liczy wiÄ?cej rzeczy, miejsc??wki sÄ? wiÄ?ksze od tych z piask??w i bardziej szczeg????owe (mn??stwo obiekt??w do policzenia), do tego nale??y dodaÄ? przeciwnik??w kt??rze czÄ?sto atakujÄ? w grupach. Niestety aby gra zachowa??a p??ynno??Ä? na wolniejszej konsoli musiano zrezygnowaÄ? z na??o??enia fajnego efektu ziarna kt??ry by?? intenyswniejszy wraz z oddaleniem tekstury, bardzo fajnie wyglÄ?da??o to na zdjÄ?ciach ale posz??o pod n????.
CiÄ???sza muzyka mo??e siÄ? spodobaÄ? lub nie, mi wpad??a w ucho ale mimo wszystko liczy??em na kilka typowo "arabskich" utwor??w. Szkoda ??e licencjonowane kawa??ki s??ychaÄ? tak rzadko, jeden w czasie ucieczek a drugi tylko w creditsach. Trzeba wspomnieÄ? ??e jedna z postaci przemawia g??osem Monici Belucci ale bez rewelacji, mog??a to byÄ? jakakolwiek inna aktorka i nikt by siÄ? nie obrazi??;)
NajwiÄ?kszÄ? wadÄ? gry jest liczba wyrenderowanych wstawek filmowych, tych jest po prostu za ma??o. WiÄ?kszo??Ä? przerywnik??w jest na silniku gry, tak samo jak w "piaskach" ale tam nie rzuca??o sie to w oczy. "Warrior within" posiada o wiele bardziej pogmatwanÄ? fabu??Ä? i w trzech miejscach prosi siÄ? o przepiÄ?kny filmik, szkoda ??e zabrak??o na to kasy i czasu. Fajnie ??e gra zaskakuje, wa??kujÄ?c wczesnÄ? wersjÄ? na targach przebi??em siÄ? do pierwszego portalu i wydawa??o mi siÄ? ??e jestem ca??kiem daleko. W pewnym momencie gry nale??y uruchomiÄ? co?? (nie bÄ?de pisa?? co ??eby nie psuÄ? przyjemno??ci z odkrywania fabu??y) na dw??ch wie??ach. Przebijanie siÄ? przez te lokacje jest momentami frustrujÄ?ce, ale kiedy dobiegnie ko??ca my??la??em ??e to koniec gry i w kierunku scenarzyst??w polecia??o miÄ?cho;) Bardzo siÄ? pomyli??em, przej??cie gry na poziomie normal trwa na oko dwa razy d??u??ej ni?? w przypadku piask??w czasu. Fabu??a jest o wiele bardziej skomplikowana, ka??dy przerywnik zachÄ?ca do dalszej gry. Gdzie?? tam po drodze klimacik pierwszego prince'a siÄ? ulotni??, ale takÄ? ??cie??ke wybrali tw??rcy i trzeba siÄ? z tym pogodziÄ?. Nie jest tak mrocznie jak zapowiadano, a i gotyk nie opanowa?? gry, ze spokojem stwierdzam ??e wiÄ?kszo??Ä? lokacji przypomina bardziej perskie budownictwo;) Warto wspomnieÄ? o jeszcze jednej ciekawostce, osoby cierpiÄ?ce na lÄ?k wysoko??ci nie raz poczujÄ? szybsze bicie serca. Tym razem ksiÄ???e ??azi na nieprawdopodobnych wysoko??ciach a ujÄ?cia kamery tylko to podkre??lajÄ?.
KolejnÄ? rzeczÄ? kt??ra naprawde mnie zdenerwowa??a by?? design przeciwnik??w, a w??a??ciwie tylko dw??ch. Kolczasta bestia i jej twardsza (chudsza) i niewybuchajÄ?ca odmiana, stwory mog??yby bardziej nawiÄ?zywaÄ? do ba??ni 1000 i jednej nocy, i sÄ? trochÄ? oderwane od reszty. Bo inni przeciwnicy trzymajÄ? poziom, zw??aszcz ogromny Brute kt??ry choÄ? pojawia siÄ? rzadko to stanowi ciekawego przeciwnika;)
CzekajÄ?c na piaski czasu ch??onÄ???em kazdy news i wprost nie mog??em doczekaÄ? siÄ? samej gry. Po jej uko??czeniu i dok??adnym przeanalizowaniu materia????w mo??na by??o dostrzec ??e niekt??re elementy nie znalaza??y siÄ? w ostatecznej wersji gry. Ale nie znalaza??y siÄ? w koszu, programi??ci z UbiSoft sprytnie umie??cili je w Warrior Within. UsuniÄ?ta huta stanowi jednÄ? z lokacji, co prawda jest dodana nieco na wyrost (jedno pomieszczenie, odbiega od pozosta??ych przyleg??ych) ale jako ??e zawiera zagadkÄ? mo??na to wybaczyÄ?;) Uratowa?? siÄ? piaskowy demon, co prawda przemianowano go na cienia (teraz jest zbudowany z mroku a nie z piasku) i jest chyba naj??atwiejszym przeciwnikiem (opr??cz ptactwa;) )ale dobrze ??e znaleziono dla niego miejsce. Na koniec najwiÄ?kszy rarytas kt??ry nie znalaz?? siÄ? piaskach: pojedynek z Gryfem. Bestie powiÄ?kszono tak na oko trzy razy i walka z tym bossem to jedna z najlepszych akcji w piÄ?tej czÄ???ci prince'a, chocia?? wola??bym ??eby ta walka zosta??a w piaskach ale widocznie w zamku Maharad??y nie by??o a?? tyle przestrzeni;)
Mi??ym dodatkiem sÄ? bonusowe filmiki dostÄ?pne po uko??czeniu gry. Trailery pokazujÄ? scenki kt??re nieznalaz??y siÄ? w ostatecznej wersji (pojedynek w gotyckiej sali, ??mierÄ? dobrego przyjaciela czy scena batalistyczna) i kilka ciekawostek z produkcji. Kiedy oglÄ?dam jakis film na DVD lubiÄ? potem zajrzeÄ? w sekcjÄ? dodatk??w i dowiedzieÄ? siÄ? czego?? wiÄ?cej. Ilo??Ä? materia????w w PoPWW nie jest mo??e osza??amiajÄ?ca ale dobrze ??e starano siÄ? wype??niÄ? wolne miejsce na p??ycie DVD.
W trosce o znudzonego gracza autorzy umie??cili w samej grze sporo bonus??w. Dlatego wytrwa??y gracz chcÄ?c odblokawaÄ? wszystko d??ugo nie odejdzie od konsoli, pora na ma??Ä? wyliczankÄ?. Tryb Hard dla twardzieli;) szkoda ??e wylecia?? tryb najtrudniejszy (by?? w wersji wa??kowanej na targach), widocznie uznano ??e Hard stanowi wystarczajÄ?ce wyzwanie. Ponadto na wyspie czasu znajduje siÄ? 50 skrzy?? (niekt??re solidnie ukryte), w ka??dej jest jaki?? artwork, za pierwszym razem bez wysi??ku znalaz??em ponad 30 ale ??eby dobraÄ? siÄ? do reszty trzeba dok??adnie rozglÄ?daÄ? siÄ? po wyspie. Brniemy dalej, teraz zostajÄ? ju?? zadania dla najtwardszych. Na wyspie znajduje siÄ? a?? 9 kapliczek wyd??u??ajÄ?cych ??ycie (komplet wymaganay do odblokowania drugiego zako??czenia). SÄ? one ??wietnie poukrywane, grajÄ?c pierwszy raz znalaz??em jednÄ? i to zupe??nie przypadkowo, za drugim razem upar??em siÄ? ??eby bez pomocy znale??Ä? wszystkie ale uda??o mi siÄ? dobiÄ? do si??demki, bez korzystania z podpowiedzi mo??e up??ynÄ?Ä? mn??stwo czasu zanim odnajdzie siÄ? wszystkie. Na koniec zadanie dla najtwytrwalszych, poukrywane bronie specjalne, jest ich piÄ?Ä? ale jak dotÄ?d odnalaz??em tylko jednÄ?. Wszystkie bronie majÄ? ciekawe w??a??ciwo??ci i nie niszczÄ? siÄ? z up??ywem czasu.
Na koniec ma??e podsumowanie. Gra nie posiada ju?? tej ??wie??o??ci co The Sands of Time, ale mimo kilku drobnych wad poprawie wszystkie (wszystkie!) b??Ä?dy poprzedniczki. Narzeka??em na d??ugo??Ä? gry, naprawili to. Narzeka??em na brak muzyki w czasie eksploracji, to te?? naprawili. W "piaskach" praktycznie nie by??o boss??w, tu sÄ? i jest ich ca??kiem sporo. Patent z podr????owaniem w czasie nie jest tym czym mia?? byÄ?, w??a??ciwie jest to rzecz wymuszona przez fabu??Ä? ale fajnie jest przebijaÄ? siÄ? przez te same pomieszczenia ale w innym czasie. Gra nie zawiod??a, niewÄ?tpliwie doczekamy siÄ? kolejnej czÄ???ci ale nie wcze??niej ni?? za dwa lata (obym wyplu?? te s??owa), za to w Warrior Within mo??na graÄ? bardzo d??ugo.

IPN
Efendi
Efendi
Posts: 5
Joined: February 19th, 2005, 10:59 pm
Location: IPN

Post by IPN » February 19th, 2005, 11:03 pm

Farah wrote:Jednego ??al, ale sÄ?dzÄ?, ??e sami siÄ? domy??licie.
Ja siÄ? nie domy??lam. Przybli?? o co chodzi, ja w WW nie widze ??adnych wad.

User avatar
Dr_Bakier
Beylerbey
Beylerbey
Posts: 60
Joined: May 19th, 2003, 11:45 am
Location: Warszawa
Contact:

Post by Dr_Bakier » February 23rd, 2005, 2:37 pm

To oczywiste, szkoda postaci Farah kt??ra nie pojawi??a siÄ? w Warrior Within...ale to nie do ko??ca prawda, jest spos??b aby w PoP:Warrior Within zabaczyÄ? Farah.

Autor_Serwisu
Vizier
Vizier
Posts: 102
Joined: January 22nd, 2005, 9:23 pm
Location: Poland
Contact:

Post by Autor_Serwisu » March 3rd, 2005, 12:40 pm

W sumie to juz dziadkiem jestem :wink: i nie przywyklem do takich trojwymiarowych bajerow, ale poniewaz znajomy dysponowal gra pozwolilem sobie na instalacje...
Gralem razem z kumplem i o dziwo (jak to ze mna bywa) nie zakrecilo mi sie w glowie od 3D. A wrazenie? Nie gram w tego typu gierki i nie wiem jak sie rozwinela technika, ale jak dla mnie grafika jest POWALAJACA... I te jego ewolucje... Ehhh... Piekne! Troche moze denerwowac ruch kamery i muzyka (zapetlenie) ale ogolnie SZAL...
I ksiaze zafarbowal wloski w porownaniu z pierwsza czescia :mrgreen:

User avatar
tV2
Sheikh
Sheikh
Posts: 25
Joined: January 22nd, 2005, 3:26 pm
Location: Ostrow Wielkopolski
Contact:

Post by tV2 » March 3rd, 2005, 7:58 pm

I przeszed?? kilka operacji plastycznych :P
I'm a firestarter, twisted firestarter.

Luki
Efendi
Efendi
Posts: 7
Joined: March 23rd, 2006, 12:07 am
Location: Krak??w
Contact:

Post by Luki » March 23rd, 2006, 4:23 pm

mowice co chcecie ale Warrior Within to jest po prostu..... no niewiem jak to nazwaÄ? ale to dla mnie by?? szok jak zaczÄ???em w to graÄ? ... baa... jak obejrza??em trailera to sobie pomy??la??em ,,rany boskie przecie?? mi to niep??jdzie, tak jak niesz??o sends of time" (a mia??em wtedy jeszcze ge force 4mx) zaczÄ???em zbieraÄ? na karte i kupi??em se radka 9550. Jak sie pu??niej okaza??o niepotrzebnie bo gra ca??kiem dobrze chodzi na ge force 4mx (ale sie tak nie??wieci a tego bym ju?? teraz nieprze??y??). Obecnie Sands Of Time przeszed??em 2 razy, Warrior Within 7 razy ze wszystkimi sekretami (oprucz poziomu impossible bo nadal niewiem jak go odblokowaÄ? a wszystkie 3 poziomy podstawowe przeszed??em) a T2T... wog??le bez komentarza... jak widzia??em dawne zapowiedzi, ??e bÄ?dÄ? 2 Prince, ??e bÄ?dom portale i bÄ?de sie napieprza?? jako stary dziadek (w wyniku przej??cia przez portal) to sobie pomy??la??em ,,to dopiero bÄ?dzie jazda" a tu..... ZONK !! Jaski?? nÄ?dzny sztylet Czasu z SoT'a jeszcze zamiast miecza, po??owe mniej combos??w, jeden dzie?? grania bo takie kr??tkie... powiedzia??em sobie NIE!... i zainstalwa??em znowu Warrior Within :D My??le ??e za nied??ugi okres czasu powstanie gra tego typu. Napewno niebÄ?dÄ? to ju?? piaski czasu bo ju?? zapowiadali ??e to koniec ale napewno to co?? niebÄ?dzie lepsze od WW. Wejd??cie na WP -> GRY i znajd??cie Warrior Within i popatrzcie na ,,wasza ocena" mnie to wcale nie??dziwi??o jak musia??em przesuwaÄ? pasek na dole wyszukiwarki ??eby zobaczyÄ? ??redniÄ? ocene graczy... Mo??e to ju?? naprawili dlatego powiem ??e max jest 10 a tam pisa??o 18 !! pasek wystawa?? poza strone i trzeba by??o przesuwaÄ? ??eby zobaczyc ca??y.

Post Reply